Công nghệ, Tin tức

Arbitrum Foundation giới thiệu chương trình Arbitrum Expansion Program

Posted by

Nội dung chính:

  • Hợp tác với Offchain Labs, Arbitrum Foundation vừa công bố chương trình Arbitrum Expansion Program.

Arbitrum Foundation giới thiệu Arbitrum Expansion Program

Chương trình Arbitrum Expansion Program cho phép người dùng custom các Orbit Chains (L2s or L3s) để phù hợp với Ethereum.

Thông qua mô hình permissionless profit-sharing của chương trình, các Orbit Chain được cấp quyền để custom các L2s hoặc L3s nhằm giải quyết trực tiếp đến Ethereum hoặc các L2s Ethereum khác như optimistic rollups, zk-rollups, optimiums và validiums.

Một phần của lợi nhuận sẽ được chuyển đến Arbitrum Developer Guild, giúp tài trợ cho việc phát triển nền tảng cốt lỗi của Arbitrum. Các L3 thuộc Arbitrum One hoặc Nova sẽ không bắt buộc phải chia sẻ doanh thu với Arbitrum DAO, nhưng các L2 cũng như L3 trên các chuỗi khác sẽ phải chia sẻ một phần doanh thu của họ.

Chương trình cung cấp hỗ trợ cho các đội ngũ dự án muốn tùy chỉnh nâng cao cấu hình chain của họ, bao gồm không gian blockchain riêng biệt, gas token, native account abstraction, alternative data availability layer và các dịch vụ tiềm năng khác từ cộng đồng Arbitrum trong tương lai.

image 2024 01 19 10 50 19

Nhiệm vụ của Arbitrum Developer Guild

Arbitrum Developer Guild được thành lập để khuyến khích và phát triển nhóm nhà phát triển cốt lõi đang xây dựng công nghệ Arbitrum. Chỉ khi số lượng thành viên của Hiệp hội được mở rộng thì số tiền này mới được phân bổ hợp lý giữa các thành viên.

CryptoViet Info biên dịch và biên soạn,

Trân trọng.