Thị trường, Tin tức

Starknet công bố bản roadmap phi tập trung

Posted by

Nội dung chính:

  • Starknet công bố roadmap với mục tiêu nhằm đảm bảo StarkNet hoạt động một cách phi tập trung và phân cấp quyền kiểm soát dần sang cộng đồng nắm giữ token Starknet thông qua chế độ proof-of-stake.

Starknet công bố lộ trình phi tập trung hóa

Starknet đã công bố lộ trình phi tập trung hóa, trong đó mục tiêu của Starknet là chuyển đổi hoạt động của các sequencer và prover sang giao thức proof of stake.

Điều này bao gồm hai hướng:

  1. Triển khai các thành phần cần thiết để vận hành các giao thức phi tập trung
  2. Dần dần chuyển giao quyền điều hành cho các đối tác nắm giữ Starknet (stakers).

Mục tiêu của lộ trình này nhằm đảm bảo StarkNet hoạt động một cách phi tập trung và phân cấp quyền kiểm soát dần sang cộng đồng nắm giữ token Starknet thông qua proof-of-stake.

Quá trình chuyển giao quyền điều hành cho các stakers bao gồm 4 bước:

  1. Chuyển sang kiến trúc mạng phi tập trung nhưng vẫn duy trì hoạt động sequencer tập trung
  2. Đảm bảo có sẵn toàn bộ stack phần mềm mã nguồn mở.
  3. Phát triển mạng lưới thử nghiệm và tích hợp ngày càng rộng rãi.
  4. Thu hút các stakers tham gia trước khi sequencer cuối cùng chuyển sang bằng chứng cổ phần.

Đây là quá trình dần dần chuyển giao quyền kiểm soát sang cộng đồng nắm giữ token Starknet theo hướng phi tập trung hóa.

CryptoViet Info biên dịch và biên soạn,

Trân trọng.